VERKAVELING & SPLITSING


Divider
VERKAVELEN OF SPLITSEN

Verkavelen:

Definitie: Verkavelen verwijst naar het opdelen van een groot stuk grond in verschillende kleinere percelen, vaak met de bedoeling om op elk van deze percelen een afzonderlijke woning of gebouw te bouwen.
Doel: Het hoofddoel van verkavelen is het creëren van bouwrijpe kavels die individueel kunnen worden verkocht of ontwikkeld. Dit proces omvat vaak de aanleg van infrastructuur zoals wegen, riolering en nutsvoorzieningen om de nieuwe percelen te ondersteunen.
Betrokken partijen: Het verkavelingsproces wordt geleid door een landmeter. Na goedkeuring door de bevoegde instanties kunnen de individuele percelen worden verkocht aan ontwikkelaars of particulieren.


Splitsen:

Definitie: Het splitsen van grond betreft het verdelen van een bestaand perceel in kleinere delen, vaak met als doel om de functie van het oorspronkelijke perceel te wijzigen, bijvoorbeeld door een deel ervan apart te verkopen of te bestemmen voor een ander doel. Doel: Het doel van splitsen kan variëren. Het kan zijn om een deel van het terrein te verkopen, om een ander gebruik toe te staan (bijvoorbeeld commercieel versus residentieel), of om juridische redenen, zoals het overdragen van eigendom aan verschillende eigenaren. Betrokken partijen: Het splitsen van grond vereist de tussenkomst van een landmeter om ervoor te zorgen dat de wijzigingen correct worden vastgelegd en dat alle wettelijke vereisten worden nageleefd.

Kort samengevat is verkavelen gericht op het transformeren van een groot stuk grond in bouwrijpe percelen, terwijl splitsen gaat over het verdelen van een bestaand perceel om verschillende redenen, waaronder veranderingen in eigendom of gebruik.

Meer informatie kan teruggevonden worden op de site van: R.O. Vlaanderen

INFO


Master in de industriële wetenschappen bouwkunde-landmeten (industrieel ingenieur)

Beëdigd voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

Ingeschreven op het tableau van landmeters-experten sub LAN 111465

Lid van de Belgische Orde van Landmeters-Experten (BOLE) en de Koninklijke Maatschappij van Landmeters-Experten te Antwerpen (KMLPA)
Algemene voorwaarden

CONTACTEER ONS


Sint-Antoniusbaan 99, 2980 Zoersel
+32 (0)3 321 36 58
+32 (0)486 02 34 68
info@landmeter-meekers.be